Studiets opbygning og struktur

TML udbydes af DTU Management Engineering i samarbejde med DTU Miljø. Adgangskravet er en relevant faglig uddannelse på bachelorniveau eller svarende dertil og mindst tre års erhvervserfaring.

Masteruddannelsen startede i 1996 og der er nu mere end 300 færdige kandidater.

Masteruddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der forløber over 2 år (4 semestre). Den samlede uddannelse svarer til ét års fuldtidsstudie. De fleste studerende følger uddannelsen ved siden af deres almindelige arbejde. Det er også muligt at tage enkelte semestre af uddannelsen, dog kan man kun tage afgangsprojektet, hvis de tre foregående semestre er taget.  

Arbejdsindsatsen er estimeret til ca. 400 timer pr. semester. I hvert af de første tre semestre går 16 hele dage til den skemalagte undervisning, mens resten af tiden benyttes til forberedelse, hjemmeopgaver og rapportering af semesterets projektarbejde.

I fjerde semester anvendes alle 400 timer til udarbejdelse og evaluering af afgangsprojekt. Hovedparten af de studerende får stillet arbejdstid til rådighed til at følge undervisningen.

De første 3 semestre består hver af 5 sammenhængende undervisningsperioder. Der er 3 undervisningsgange af 3 dage (tors-lør). Herefter følger en intensiv projektuge (tir-lør) med efterfølgende rapportskrivning. Semesteret afsluttes med eksamen og evaluering (tors-fre). På 4.semester udarbejdes afgangsprojekt enten individuelt eller i grupper á 2 studerende. Vi har på alle hold haft studerende fra hele landet inkl. Færøerne.

Et semesters opbygning:

Arbejdsformer

I den almindelige undervisning veksles der mellem forelæsninger for hele holdet på ca. 20-25 studerende og gruppearbejde. Undervisningen er præget af dialog mellem oplægsholdere og studerende, hvor teori og analyser hele tiden konfronteres med deltagernes praktiske erfaringer.

Forberedelse til de enkelte kursusgange består af tekstlæsning kombineret med hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne kan være skriftlige opgaver, der tager udgangspunkt i egen arbejdssituation og virksomhed/organisation - studietiden bruges således også på virksomhedsspecifikke projekter. Men det kan også være spørgsmål, der skal belyses ved at søge informationer andre steder.  

Projektarbejdet foregår i grupper af 3-6 studerende under professionel vejledning af TMLs lærerteam. Gruppen udarbejder i fællesskab en projektrapport. Hertil kommer en individuel opgave hvert semester - en kritik af en anden gruppes rapport, der danner grundlag for individuel karaktergivning.  

Eksamen foregår i grupper, hvor de enkelte grupper både fremlægger deres eget arbejde og opponerer på en anden gruppes rapport.

Der opnås diplom for den samlede uddannelse.